0223 - 616 509

Sociaal zekerheidsrecht

Een goede arbeidsrechtadvocaat kan niet goed functioneren, als hij geen of onvoldoende actuele kennis heeft van het sociaal verzekeringsrecht. Vrijwel iedereen die te maken krijgt met ontslag of op andere wijze beroofd wordt van zijn arbeid, krijgt te maken met sociaal zekerheidsrecht.
Bij de behandeling van ontslagzaken is het onontbeerlijk te weten wat de gevolgen zullen zijn voor uitkeringen. Niet alleen voor werknemers, maar ook voor werkgevers kunnen de financiële consequenties van een gebrekkig advies behoorlijk hard aankomen. Speciaal als arbeidsongeschiktheid tijdens het ontslag of vlak erna aan de orde is.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter legt strenge verplichtingen op bij re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Vaak beoordeelt het UWV achteraf de re-integratie-inspanningen. Die kunnen onvoldoende zijn geweest, ook als werkgever en werknemer zelf tevreden zijn over de re-integrative en de adviezen van de eigen bedrijfsarts volledig hebben opgevolgd. Het resultaat is dan dat de loonbetalingsverplichting tijdens ziekte door het UWV met een jaar wordt verlengd. Goede en tijdige advisering kan aanzienlijke kosten voor de werkgever besparen. Ook hier is voorkomen, beter dan genezen.

Veel wetten en regels

Er is veel wetgeving inzake de sociale voorzieningen. Enkele zijn:
- Wet Werk en Bijstand (WWB)
- Wet voorzieningen gehandicapten (WVG),
- tegenwoordig de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
- Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten (WAJONG)
- Toeslagenwet (TW).
Bekende volksverzekeringswetgeving zijn onder andere:
- Werkloosheidswet (WW)
- Arbeidsongeschiktheidswetgeving (ZW, WAO/WIA etc.)
- Algemene ouderdomswet (AOW)
- Algemene nabestaande wet (ANW)
Deze wetten regelen de rechten en plichten van werkgevers, werknemers en zelfstandigen terzake van uitkeringen bij ziekte/arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De laatste jaren zijn het aantal regels explosief gegroeid en daadoor is het nog complexer geworden, dan het al was.

Problemen

Zowel voor de werkgever als de werknemer kunnen zich problemen voordoen op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht. Het kan zijn dat u te maken krijgt met het niet-toekennen, intrekken of terugvorderen van een uitkering of voorziening, het korten van een uitkering of het opleggen van een boete. De vele regels op dit gebied en het ingewikkelde procesrcht met de daarbij behorende (fatale) termijnen, maken het niet gemakkelijker.

Bezwaar en beroep

Advocatenkantoor Van der Heiden kan u adviseren en bijstaan tijdens deze procedure(s). Wij hebben ruime ervaring in het bijstaan van particulieren in bezwaar- of beroepsprocedures over uitkeringen op grond van werkloosheidswet, ziektewet, wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en participatiewet.