0223 - 616 509

Mediation

Mediation is geen toverformule. Mediation is niets meer of minder dan een manier om één of meerdere conflicten in onderling overleg op te lossen. Dit overleg vindt plaats onder deskundige begeleiding van een mediator. Mediation heeft niet ten doel, om een totale oplossing te bereiken. Dat kan ook niet, want wat er niet meer is, kan ook een mediator niet terughalen. Door mediation wordt consensus bereikt. Partijen kunnen dan met het conflict leven. Beter met het conflict omgaan. Er ontstaat een werkbare situatie, waarbij partijen weer door een deur kunnen. Soms, heel soms, komt weer terug wat er niet meer was en dat komt omdat de mediator van advocatenkantoor Van der Heiden (Ron) zijn vak goed verstaat.

Mediator

Bent u op zoek naar een gekwalificeerde, onafhankelijke en onpartijdige mediator? Door het openen van deze website hebt u hem gevonden. Na zijn psychologiestudie aan de Universiteit van Amsterdam heeft Ron jaren op advocatenkantoor Van der Heiden gewerkt. Eerst als insolventiemedewerker, later als gecertificeerd WSNP-bewindvoerder. Tijdens zijn rechtenstudie (weer aan de Universiteit van Amsterdam) heeft Ron zich gespecialiseerd in arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Door de conflicten die hij daarna zag, is de interesse voor mediation ontstaan. Ron is een goed opgeleide en volledig gespecialiseerde en gecertificeerde mediator. Hij bemiddelt niet alleen in arbeidsrechtelijke conflicten, maar ook in faillissementen. Ook op andere rechtsgebieden is hij actief, maar niet met familierechtelijke kwesties. Daar houdt hij niet van.

Regeling is eigen keuze

In de mediation staat voorop dat de strijdende partijen zelf kiezen voor mediation als oplossing van hun problemen. De bemiddelaar draagt de oplossing niet aan. Hij heeft niet de rol van rechter of adviseur. Een mediator leidt het conflictbeheersingsproces door overleg en onderhandeling en geeft de nodige juridische informatie en noemt zo nodig verschillende mogelijkheden waaruit de partijen zelf kunnen kiezen. Het zijn de partijen zelf die uiteindelijk samen tot de gewenste regeling komen.

Onpartijdigheid

Ron is erop getraind om tijdens de mediation strikt neutraal te blijven. Als sprake is van een machtsverschil tussen partijen, zorgt hij ervoor dat de zwakkere partij over voldoende kennis beschikt, om als gelijkwaardige partij aan de mediation deel te nemen. In overleg wordt zo nodig een adviseur ingeschakeld, om de zwakkere partij te adviseren. De bemiddelaar rekent het tot zijn taak te zorgen voor een eerlijk mediation.

Openheid

Van de partijen wordt tijdens de mediation verlangd dat zij volledige openheid betrachten over hun situatie. Zonder behoorlijke gegevens valt er niet eerlijk te onderhandelen. Het heeft bovendien geen enkele zin om bepaalde gegevens achter te houden. Want een overeenkomst die berust op onvolledige gegevens of - nog erger: list en bedrog - is uiteindelijk gedoemd te sterven. En dan hebben we het niet alleen over geschillen bij het verdelen van een erfenis.

Recht

Regels zijn er genoeg, maar niet bij mediation. Dat klinkt wat vreemd, want men zegt dat iedere partij gebonden is aan de Wet en dat iedere partij geacht wordt de Wet te kennen. ONZIN. Partijen in een mediation zijn niet verplicht alles conform de wettelijke uitgangspunten te regelen. Er kunnen goede redenen zijn waarom partijen tot een andere oplossing komen, dan de rechter zou opleggen. Binnen de grenzen van de Wet kan er van juridische uitgangspunten worden afgeweken, om maatwerk te krijgen. Iets waar de rechter niet aan toekomt.

Deal

De afspraken zullen in een convenant worden opgenomen. Het convenant wordt getekend als partijen op alle onderwerpen overeenstemming hebben bereikt. Het is een deal waaraan je pas gebonden bent na de ondertekening. Mondelinge deelafspraken binden partijen in mediation niet. Daardoor is er onderhandelingsruimte en kunnen partijen actief blijven meedenken aan oplossingen.

Verschil mediation en rechtspraak

Als twee partijen strijden om een zaak waarvan zij beiden eigenaar zijn, zal de rechter partijen dwingen de zaak te verkopen en de opbrengst te delen. Of de ene partij houdt de zaak en koopt de andere uit. De rechter vraagt niet wat partijen willen doen met de zaak. Ron doet dat wel. Niet alleen omdat hij erg nieuwsgierig is, maar ook omdat hij daardoor tot een betere bemiddeling komt. Hij zal proberen de emoties van partijen om te zetten in behoeften. Die zijn anders te waarderen en beter te verdelen. Mediation is werken met emoties. Door te vragen naar de motieven en de achtergrond van standpunten, kan maatwerk worden geleverd. Mediation leidt tot een beter resultaat.

Mediationovereenkomst

Voordat de mediation wordt gestart tekenen partijen een overeenkomst met elkaar en de mediator. Hieraan staan ook andere mediationlregels. Wat mogen partijen verwachten van elkaar en van de mediator. Partijen tekenen dat de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk is. De veiligheid blijft gewaarborgd. Er wordt informatie gegeven over de werkwijze van de mediator. Zo maakt hij bijvoorbeeld een verslag van ieder gesprek. Indien u wilt weten wat in de overeenkomst staat klik dan hier voor een volledige weergave.