0223 - 616 509

Insolventierecht

Indien personen of bedrijven niet meer in staat zijn hun schulden te betalen, kunnen ze in aanraking komen met het insolventie- of het faillissementsrecht. Zijn er meerdere crediteuren, dan kunnen die het faillissement aanvragen. Ook kan het bedrijf of de persoon zelf zijn "eigen" faillissement aanvragen.

Voorkomen

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld reorganiseren of een akkoord aanbieden aan crediteuren of surseance van betaling vragen. In al deze gevallen moet er een reëel perspectief zijn op voortzetting van het bedrijf.

Bedrijven en particulieren (natuurlijke) personen kunnen een regeling te sluiten met hun schuldeisers. Dan voorkom je een hoop narigheden. Professionele hulp is dan wel nodig.

Natuurlijke personen kunnen ook een beroep doen op de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Als zij kiezen voor een faillissement en zelf het faillissement hebben gevraagd, kunnen zij ook tijdens het faillissement de rechtbank vragen het faillissement om te zetten in een WSNP-regeling. Het voordeel daarvan is dat na afloop van de regeling de resterende schulden niet meer invorderbaar zijn. In geval van faillissement blijven de niet-betaalde schulden gewoon bestaan en kunnen de schuldeisers na afloop van het faillissement weer invorderen of beslag leggen.

Curator/bewindvoerder

In geval van faillissement benoemt de rechtbank een curator. Bij een WSNP-regeling wordt een bewindvoerder benoemd. Zowel curator, als bewindvoerder houdt toezicht op het verloop van de insolventieregeling, want dat is een faillissement of WSNP.

Advocatenkantoor Van der Heiden wordt dikwijls benoemd als curator of bewindvoerder. Mr. Van der Heiden is lid van de specialistenvereniging Insolad (Vereniging van Insolventierecht Advocaten). Dat is een vereniging die hoge eisen stelt aan insolventierechtadvocaten, qua beroepsopleiding(en) en qua praktijkvoering.

Advocatenkantoor Van der Heiden kan u bijstaan in alle procedures in het faillissementsrecht. Dat wil zeggen dat wij u niet alleen kunnen helpen als uw bedrijf in financiële moeilijkheden is gekomen en een schuldeiser uw faillissement heeft aangevraagd, maar ook wanneer u het faillissement van een ander bedrijf of persoon wilt aanvragen. Verder kunnen wij u bijstaan als u beroep wilt aantekenen tegen het faillissementsvonnis, of als u uw schuldeisers een akkoord wilt aanbieden of als u wilt opkomen tegen de afwijzing tot toelating in de WSNP.

Wij staan voor u klaar

Als uw faillissement is aangevraagd door een crediteur, dan wordt u in de gelegenheid gesteld om hiertegen mondeling verweer te voeren. De bijstand van een ervaren advocaat zoals advocatenkantoor Van der Heiden insolventierechtspecialist is cruciaal. Tegen een faillietverklaring of afwijzing WSNP-regeling kan beroep of verzet worden ingesteld. Dan moet ZEER SNEL worden gehandeld, omdat de beroepstermijnen uitzonderlijk kort zijn. Snelle actie van een advocaat is vereist. Gaat u niet inberoep dan kan nadat het faillissement is uitgesproken in een vroeg stadium overleg worden gevoerd met de curator.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Naast de afwikkeling van de boedel voert de curator ook een rechtmatigheidsonderzoek uit. In het kader daarvan gaat de curator onder meer na of sprake is geweest van paulianeuze (benadelende) transacties voor het faillissement. Ook onderzoekt de curator altijd of sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid, dan moet de curator de bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen om alle schulden van het bedrijf te betalen. Dan moet het wel aannemelijk zijn dat het betreffende wanbeleid de oorzaak is geweest van het faillissement.

Rechtszaak tegen curator

Tot slot kan Van der Heiden u ook bijstaan in een rechtszaak tegen de curator, Een curator kan wegens onzorgvuldige uitoefening van zijn wettelijke taak (beheer en vereffening van de boedel) persoonlijk aansprakelijk zijn jegens degenen waarvoor hij die taak uitoefent.

Tot slot

Of het nu om een faillissementsaanvraag betreft of een verweer tegen een faillietverklaring, Advocatenkantoor Van der Heiden kan u adviseren over de beste aanpak en strategie en is daarbij altijd gericht op het voorkomen van problemen. Maar als het moet, wordt de gang naar de rechter niet geschuwd. Het advocatenkantoor werkt met korte lijnen en biedt scherpe tarieven.