0223 - 616 509

Bestuursrecht

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) regelt de manier waarop de overheid moet handelen. De nadruk legt op het woordje: 'moeten". In tegenstelling tot het civielrecht. Burgers zijn vrij en mogen alles, tenzij het bij wet verboden is. De overheid mag niets, tenzij het bij wet of wettelijk voorschrift wordt toegestaan. Dit heet het legaliteitsbeginsel.
Op allerlei gebieden mag de overheid ingrijpen. Te denken valt aan: ambtenaren- en belastingrecht. Ruimtelijke ordening, milieu(vergunningen) en bouwrecht. Maar ook verkeershandhaving en sociaal zekerheidsrecht.

Nieuw recht

Bestuursrecht is relatief nieuw recht. De algemene regels van het bestuursrecht zijn te vinden in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).. Deze wet bestaat pas sinds 1994, daarvóór bestonden er in Nederland géén algemene regels. Alles werd verschillend geregeld per beleidsterrein. Overigens bestaan er nog steeds heel erg veel verschillende wetten waar overheden en dus ook burgers aan gebonden zijn. Er zijn kaderwetten die algemene regels geven voor een bepaalds beleidsterrein, zoals De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en er zijn specifieke wetten, zoals de Wet op de Loonbelasting (1964).

Besluiten (algemeen)

De overheid neemt besluiten. Het verschil met civielrecht is dat besluiten (overeenkomsten) tussen burgers alleen rechtsgevolgen hebben voor de partijen bij die overeenkomst. Besluiten van de overheid gelden voor alle burgers. Ook als de overheid aan een bepaalde burger rechten verleent. Een belastingteruggave betekent dat alle andere burgers minder geld hebben in de staatskas. Een parkeervergunning betekent dat alle andere burgers minder parkeerplaatsen hebben. Om die reden is de overheid aan heel veel wetten gebonden.

Besluiten (bijzonder)

Het besluit is dus een centraal begrip in het Nederlandse bestuursrecht. Een besluit is 1) een schriftelijke 2) beslissing 3) van een bestuursorgaan dat een publiekrechtelijk rechtsgevolg heeft (art. 1:3 Awb). Indien aan deze wettelijke eisen is voldaan, is sprake van een besluit in de zin van de Awb.
De overheid is bij het nemen van een besluit aan heel veel regels gebonden. In het geschreven recht kennen we het beginsel van een zorgvuldige voorbereiding (art. 3:2 Awb): Daarbij hoort de belangenafweging. (art. 3:4 lid 1 Awb). Dit beginsel is uitgewerkt in het Doetinchemse woonruimteverordening-arrest van de Hoge Raad van 25 februari 1949, NJ 1949, 558). Hierbij gaat het om het toekennen van gewicht aan de verschillende belangen. Uit het arrest vloeien weer twee beginselen voort: 1) het verantwoordelijkheidsbeginsel: rekening houden met de eisen die het orgaan aan wie verantwoording moet worden afgelegd, aan de belangenafweging stelt en 2) het legaliteitsbeginsel: het bestuursorgaan moet zich aan het recht houden bij de uitoefening van zijn bevoegdheid

Geschreven en ongeschreven recht

Er is dus veel geschreven en ongeschreven recht. Advocatenkantoor Van der Heiden kan u helpen bij het vinden van de weg in deze grote hoeveelheid regels. Met behulp van mediation kan een oplossing worden gevonden voor uw probleem. Helaas nog vaker moet bezwaar worden gemaakt en daarna beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

Termijnen

Het barst van de termijnen in het bestuursrecht. Termijnen zijn van openbare orde, dat wil zeggen, dat iedere burger zich daar precies aan moet houden. Heel precies. Als om 24.00 uur een termijn verloopt, dan bent u om 00:01 uur te laat. Verloren zaak. Ook in beroep. Er is alleen onder speciale omstandigheden sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding. Het is dus zaak er vroeg bij te zijn. Advocatenkantoor Van der Heiden denkt met u mee in een vroeg stadium, want voorkomen is beter dan genezen.