0223 - 616 509

Klachten en geschillen

Klachten- en geschillenregeling

Het kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Laat dan van u horen.

Interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie, verzoeken wij u uw bezwaren voor te leggen aan de advocaat of medewerker van ons kantoor, die zich bezig heeft gehouden met uw zaak. Het door de Orde van Advocaten voorgeschreven modelklachtenformulier vindt u door op hier te klikken. Leidt de interne behandeling niet tot de oplossing van het probleem, dan kunt u zich wenden tot mr. M. Ploeger te Schagen (m.ploeger@advocaatschagen.nl), extern klachtenfunctionaris van ons kantoor.
Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.
Bent u van mening dat de oplossing onvoldoende is, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan het kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer het kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur

Advocatenkantoor Van der Heiden is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s-Gravenhage.
U kunt de klachten tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van het kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.
De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,00. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal €10.000,00 waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.
Het kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk. Klik hier voor inzage in het reglement van de Geschillencommissie.

Adres Geschillencommissie Advocatuur

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur - Bordewijklaan 46 (2e etage) - 2591 XR Den Haag
Postbus 90600 - 2509 LP Den Haag
tel. 070 – 310 53 10