0223 - 616 509

Algemene voorwaarden advocatenkantoor Van der Heiden

Toepasselijkheid

1.1. Advocatenkantoor Van der Heiden is een eenmanszaak onder Nederlands recht die zich ten doel stelt het doen uitoefenen van de rechtspraktijk, de beoefening van het beroep van advocaat en het uitoefenen van de functies van curator, bewindvoerder, vereffenaar, executeur, arbiter, bindend adviseur en mediator.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en (aanvullende) vervolgopdrachten van opdrachtgevers van advocatenkantoor Van der Heiden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aan­gegeven. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op eniger­lei wijze bij de dienstverlening door of vanwege advocatenkantoor Van der Heiden zijn betrokken.

Opdracht, uitvoering en levering van de diensten

2.1. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven door de opdrachtgever en aanvaard door advocatenkantoor Van der Heiden. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
2.2. Een opdracht wordt te allen tijde schriftelijk bevestigd. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is over­een­ge­komen, bepaalt advocatenkantoor Van der Heiden welke advocaat en/of medewerker de opdracht zal uitvoeren. Advocatenkantoor Van der Heiden is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege hen verleende diensten onder de gegeven om­standigheden redelijkerwijs van hen kan worden verwacht. Advocatenkantoor Van der Heiden staat niet in voor het bereiken van het be­oogde resultaat.
2.3. Advocatenkantoor Van der Heiden heeft telkens het recht een opdracht geheel of gedeeltelijk te weigeren, dan wel de uitvoering daarvan geheel en/of gedeeltelijk te staken, onder opgave van reden.
2.4. De opdrachtgever vrijwaart advocatenkantoor Van der Heiden tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
2.5. Indien zij dit voor de goede uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk of nuttig acht, is advocatenkantoor Van der Heiden steeds bevoegd de werkzaamheden, of een deel ervan, voor rekening van de opdrachtgever uit te laten voeren door buitenlandse advocaten, externe deskundigen of andere derden. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan advocatenkantoor Van der Heiden worden toegerekend, indien de opdrachtgever aantoont dat de keuze van advocatenkantoor Van der Heiden van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.
2.6. Advocatenkantoor Van der Heiden is niet verplicht gevolg te geven aan aanwijzingen van de opdrachtgever over de uitvoering van de werkzaamheden, indien zij op redelijke gronden meent dat dit zal leiden tot handelen in strijd met de advocateneed of andere fundamentele waarden en normen die zij voor haar dienstverlening in acht pleegt te nemen.
2.7. Leveringstermijnen gelden altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De enkele overschrijding van een aangegeven (leverings)termijn brengt advocatenkantoor Van der Heiden niet in verzuim, maar noopt advocatenkantoor Van der Heiden om in overleg met opdrachtgever de overeenkomst desgewenst aan te passen.
2.8. De opdrachtgever staat toe dat advocatenkantoor Van der Heiden op de opdracht betrekking hebbende gegevens deelt met andere aan advocatenkantoor Van der Heiden verbonden personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor het relatiebeheer.
2.9. Niets van de door advocatenkantoor Van der Heiden verstrekte en op schrift gestelde adviezen, door advocatenkantoor Van der Heiden opgestelde contracten of andere documenten, mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van advocatenkantoor Van der Heiden, tenzij de verveelvoudiging, opslag en/of openbaarmaking strekt uitsluitend ten behoeve van het gebruik daarvan door uitsluitend de opdrachtgever.
2.10. Advocatenkantoor Van der Heiden voert de opdracht uit met zorg en in overeenstemming met een wijze waarop advocatenkantoor Van der heiden, gezien hun ervaring, deskundigheid, vakmanschap het gewenste resultaat verwachten. Opdrachtgever is gehouden gevolg te geven aan de aanwijzingen en verleent advocatenkantoor Van der Heiden steeds alle medewerking en verschaft alle relevante informatie en inlichtingen welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens.
2.11. Opdrachtgever draagt het risico van misstanden indien deze veroorzaakt zijn door niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen van de door of namens opdrachtgever te verstrekken informatie en inlichtingen.
2.12. In geval van annulering van een opdracht is opdrachtgever in ieder geval verplicht tot volledige vergoeding van alle door advocaatkantoor Van der Heiden gemaakte of te maken kosten, waaronder begrepen het de kantoorkosten, evenals het honorarium op basis van het overeengekomen uurtarief.

Honorarium en verschotten

3.1. De kosten van uitvoering van de opdracht door advocatenkantoor Van der Heiden omvatten het eigenlijke honorarium en de verschotten.
3.2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
3.3. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door advocatenkantoor Van der Heiden periodiek vast te stellen basis uurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.
3.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is advocatenkantoor Van der Heiden bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen. In dat geval heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst op te zeggen zonder dat advocatenkantoor Van der Heiden aan de opdrachtgever een schadevergoeding is verschuldigd.
3.5. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door advocatenkantoor Van der Heiden ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels). Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 6% van het honorarium.
3.6. Indien advocatenkantoor Van der Heiden ter behandeling van de zaak reiskosten moet maken geschiedt dit op basis van 0,60 per kilometer te vermeerderen met parkeerkosten. Reisuren zijn declarabele uren.
3.7. De vorderingen van advocatenkantoor Van der Heiden zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling of in geval van executoriaal beslag op de goederen van opdrachtgever en in geval opdrachtgever gebruik maakt of zal gaan maken van de WSNP.

Toevoeging

4.1. Is in de opdrachtbevestiging vermeld dat opdrachtgever op basis van gefinancierde rechtshulp (=toevoeging) wordt verleend, dan geschiedt dit onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat de Raad voor Rechtsbijstand (=RvR) instemming verleend. Wordt de aanvraag afgewezen, dan geschiedt de rechtshulp op basis van het overeengekomen uurtarief. Wordt de aanvraag toegewezen, dan dient opdrachtgever de eigen bijdrage vooraf te voldoen.
4.2. Indien de RvR in een later stadium van de procedure of na de procedure, om welke reden dan ook de toevoeging intrekt, dan geschiedt de rechtshulp op basis van het overeengekomen uurtarief en dient opdrachtgever de factuur te voldoen.
4.3. Opdrachtgever is ermee bekend, dat de RvR ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie opvraagt over de opdrachtgever en – indien van toepassing over - zijn partner. Bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.

Betaling

5.1. Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt maandelijks gedeclareerd.
5.2. De betalingstermijn bedraagt 8 dagen.
5.3. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend.
5.4. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 40,=.
5.5. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats op voldoening van de rente en kosten van de oudste facturen en daarna op de factuurbedragen van de oudste facturen, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
5.6. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan advocatenkantoor Van der Heiden, nadat die opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. Advocatenkantoor Van der Heiden is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Voorschotbetaling

6.1. Advocatenkantoor Van der Heiden kan, indien daartoe gelet op de aard van de zaak aanleiding bestaat, van de opdrachtgever een voorschotbetaling verlangen, alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden begonnen. Een voorschotbetaling wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

Beroepsaansprakelijkheid

7.1. Advocatenkantoor Van der Heiden heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
7.2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid uitgesloten.
7.3. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door advocatenkantoor Van der Heiden, in overleg met de opdrachtgever, een buiten Nederland gevestigde persoon die niet deel uitmaakt van advocatenkantoor Van der Heiden wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de opdracht te verrichten, is advocatenkantoor Van der Heiden niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon mochten worden gemaakt.
7.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor advocatenkantoor Van der Heiden aansprakelijk is. Dit geldt eveneens indien de opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.
7.5. Indien één of meer derden van advocatenkantoor Van der Heiden vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een door of vanwege advocatenkantoor Van der Heiden aan de opdrachtgever verleende dienst, zal de opdrachtgever advocatenkantoor Van der Heiden tegen die vordering of vorderingen en bijkomende kosten vrijwaren, voor zover advocatenkantoor Van der Heiden aan de derde of derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan de opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien de opdrachtgever zelf advocatenkantoor Van der Heiden vergoeding van de door de derde geleden schade zou hebben gevorderd.
7.6. Indien zowel de opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van advocatenkantoor Van der Heiden in verband met een door of vanwege advocatenkantoor Van der Heiden aan de opdrachtgever verleende dienst, komt de door de opdrachtgever zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de opdrachtgever te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven de in artikel 6.2 vermelde limieten.

Archivering

8.1. Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt. Met uitzondering van de notariële dossiers, waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen gelden, wordt het betreffende dossier overigens gedurende ten minste zeven jaar bewaard.

Toepasselijk recht / bevoegde rechter

9.1. Op de rechtsverhouding tussen advocatenkantoor Van der Heiden en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Advocatenkantoor Van der Heiden is aangesloten bij de Klachten- en Geschillencommissie Advocatuur welke ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken en die voor beroep en bedrijf te ’s-Gravenhage. De opdrachtgever kan een klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van advocatenkantoor Van der Heiden indienen bij de Secretaris Geschillencommissie Advocatuur.
9.3. Voordat een klacht kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie, dient de klacht in een klachtprocedure bij advocatenkantoor Van der Heiden te worden behandeld, waarbij met de opdrachtgever kan worden besproken hoe de klacht wordt afgehandeld.
9.4. Betreft de klacht betaling van één of meer facturen van advocatenkantoor Van der heiden, dan is advocatenkantoor Van der Heiden gerechtigd deze klacht direct voor te leggen aan de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar of een andere conform het Wetboek van Rechtsvordering aangewezen rechter.
9.5. Tenzij de opdrachtgever zijn geschil tijdig en op de juiste wijze heeft voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, zullen alle geschillen die tussen advocatenkantoor Van der Heiden en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen hen bestaande overeenkomst, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar, met dien verstande dat advocatenkantoor Van der Heiden bevoegd blijft de opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de opdrachtgever en advocatenkantoor Van der Heiden kennis te nemen.
9.6. Deze Algemene Voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden en zijn gepubliceerd op de website www.advocatenkantoorvanderheiden.nl.